Jak się dostać do wojska?

Jak się dostać do wojska

Jak się dostać do wojska

W Rzeczpospolitej Polskiej służba wojskowa realizowana jest w formie ochotniczej. W myśl ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która obowiązuje od 11 lutego 2009 roku, te osoby, które nie zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej, a także te osoby, które nigdy nie stawały do poboru, zostały automatycznie przeniesione do rezerwy. W przypadku tych ostatnich osób konieczne jest jednak spełnienie jeszcze jednego warunku – muszą się stawić do kwalifikacji wojskowej.

Co mają jednak zrobić te osoby, które chcą wstąpić do wojska? Podpowiadamy poniżej.

Wskazówki, jak się dostać do wojska?

Każdy, kto chciałby służyć ojczyźnie powinien najpierw swe kroki skierować do WKU, które jest właściwe ze względu na miejsce zamieszkania i przejść wieloetapowy nabór, który swe filary opiera o kilka kryteriów. W pierwszej kolejności sprawdzana jest kondycja fizyczna, to chyba oczywiste oraz psychiczna. Zadaniem kandydata na wojskowego jest przejście przez egzamin sprawnościowy.

Od tego, do jakiego korpusu będzie chciał przynależeć żołnierz będzie uzależniony szereg warunków, jakie będzie musiał spełnić. Jednakże czynnikami wspólnymi dla wszystkich korpusów są:

 • odpowiednia zdolność fizyczna oraz psychiczna, umożliwiająca pełnienie zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność sądowa,
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 18 lat.

Jak zostać szeregowym zawodowym?

Aby zostać powołanym do korpusu szeregowych zawodowych, należy spełnić kilka dodatkowych warunków. Oto one.

 1. Szeregowym zawodowym może być żołnierz rezerwy, który posiada przygotowanie zawodowe, odbytą zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze, ukończone gimnazjum, a także niezbędne do pełnienia danej funkcji kwalifikacje, które potwierdzi wojskowy komendant uzupełnień. W tym wypadku powołanie następuje z inicjatywy żołnierza, powinien on złożyć wniosek do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 2. Szeregowym zawodowym może być żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz zasadniczej służby wojskowej, posiadający ukończone gimnazjum, niezbędne do pełnienia danej funkcji kwalifikacje, które potwierdzi wojskowy komendant uzupełnień, a także przygotowanie zawodowe. W tym wypadku powołanie następuje z inicjatywy żołnierza. Powinien on złożyć wniosek w kancelarii jednostki wojskowej.
 3. Szeregowym zawodowym może też zostać inna osoba, która posiada ukończone gimnazjum, przygotowanie zawodowe i szczególne kwalifikacje lub umiejętności niezbędne do pełnienia konkretnych funkcji w danym korpusie. W tym wypadku powołanie następuje w wyniku inicjatywy Sił Zbrojnych (wymagane jest tylko pisemna zgoda osoby, którą zainteresowane jest wojsko).

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku, to:

 • życiorys,
 • odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • kopia dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku.

Jak zostać podoficerem?

Aby zostać powołanym do korpusu podoficerów, należy spełnić kilka dodatkowych warunków. Są to:

 • ukończenie szkoły zawodowej,
 • odbycie szkolenia w szkole podoficerskiej – do wyboru są Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce,
 • przejście badań wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej i otrzymanie pozytywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz pozytywnej opinii wojskowej pracowni psychologicznej.

W korpusie podoficerów może być osoba, która pełniła nadterminową zasadniczą służbę wojskową i zasadniczą służbę wojskową, a także jest żołnierzem rezerwowym, który posiada   świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz stopień wojskowy podoficera.

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku, to:

 • życiorys,
 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia prawo jazdy kategorii B,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku.

Jak zostać oficerem?

Aby zostać powołanym do korpusu oficerów, należy spełnić kilka dodatkowych warunków.

Są to:

 • posiadanie odpowiedniego wykształcenia – świadectwa dojrzałości, jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na studia I stopnia, albo dyplomu ukończenia studiów wyższych w przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 12 miesięcznego studium oficerskiego, albo dyplomu ukończenia studiów wyższych w specjalistycznej dziedzinie w sytuacji, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 3 miesięcznego studium oficerskiego ,
 • zdanie egzaminu wstępnego,
 • pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

Szkoły, które przeprowadzają szkolenia dla kandydatów na oficerów:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Do komendanta danej szkoły wnioski składają kandydaci ze środowiska cywilnego, natomiast za pośrednictwem jednostki wojskowej żołnierze.

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku, to:

 • ankieta osobowa,
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • 4 zdjęcia legitymacyjne, dodatkowo jedno w wersji elektronicznej,
 • inne dokumenty rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Tags:

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top